Tuesday, March 24, 2015

OM.2002.115 - Frederick E. Epistola


  1. Psycological Procreation
    Mixed Media Collage
    Frederick B Epistola

OM.2002.114 - Roger Morris NZ.

kiwi gothic
Click on image to return to the Collage exhibition
kiwi gothic
by Roger Morris, New Zealand
Collage for Bakers Dozen Exchange
oil on rag paper